Miercuri, 2022-12-07, 5:31 AM
Bine aţi venit Vizitator | RSS

Liceul Teoretic "Mihail Sebastian"

Sondajul nostru
Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 265
Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0
Formularul pentru autentificare

De ordine interioara

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.  Regulamentul de ordine interioară (R.O.I) cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea LICEULUI TEORETIC ,,MIHAIL SEBASTIAN”, în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

Art.2. Respectarea Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.) este obligatorie pentru  întregul personal angajat, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu liceul.

Art. 3. Acest regulament se aplică în incinta liceului şi în spaţiile anexe (curte, alei de acces), pentru elevi, cadre didactice, părinţi (tutore), personal didactic auxiliar, personal nedidactic.

Art. 4. Regulamentul oferă cadrul organizatoric, potrivit Constituţiei şi a Legii Educatiei, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă etc.

Art. 5.  Prezentul  regulament a fost  întocmit  de echipa managerială a unităţii şcolare cu consultarea Comitetului de părinţi şi a Consiliului consultativ al elevilor, prezentat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie.

Art. 6.  Prevederile acestui regulament vor fi discutate la începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi cu elevii şi părinţii care vor semna de luare de cunoştinţă.
Art. 7. La întocmirea prezentului regulament s-a ţinut seama de conţinutul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului:
·    formarea şi dezvoltarea elevilor în spiritul respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţi fundamentale;
·    creşterea elevului în spiritul respectului faţă de valorile culturale ale poporului nostru şi faţă de părinţi;
·    dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului în sensul asumării responsabilităţii acţiunilor proprii;
·    educarea viitorului adult în spiritul respectului pentru frumos, pentru valoare şi pentru natură.


Art. 8.  Regulamentul se poate completa şi /sau modifica ori de câte ori este cazul, la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de administraţie şi cu acordul liderului de sindicat.

Art. 9. În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, şi care pune în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE

Art. 1. Anul şcolar începe la 1 septembrie 2011 şi se încheie la 31 august 2012.

Art. 2. Activitatea şcolară este organizată la cursuri de zi, clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională, de limbile moderne care se studiază, de opţiunile elevilor şi de alte criterii proprii prevăzute în Regulamentele în vigoare.

Art. 3 (1). PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL LICEULUI
·    Elevii au program între orele 700-1500, cu pauze de 10 minute între ore şi pauză mare de 20 minute (1050-1110);
·    Profesorii îşi desfăşoară activitatea conform orarului şcolii;
·    Secretariatul,contabilitatea şi biblioteca şcolii funcţionează între orele 800-1600;
·    Administratorul îşi desfăşoară activitatea între orele 730-1530;
·    Laboratoarele şi sala de sport funcţionează între orele 800-1600;
·    Personalul de îngrijire, electricianul, fochistul şi tâmplarul îşi desfăşoară activitatea între orele 700-1500cu o pauză de ½ oră;
·    Portarii au următorul program:
- schimbul I, de la 700-1900;
- schimbul II, de la 1900-700;

           (2). Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră din orarul propriu.                   
           (3). Elevii se prezintă la şcoală cu cel puţin  5 minute înainte de prima oră din orarul clasei din care fac parte; accesul elevilor în şcoală se face pe baza carnetului de elev/ legitimaţiei/ ecusonului.
            (4). Personalul didactic auxiliar, personalul administrativ, personalul de îngrijire şi pază lucrează conform unui program întocmit de comun acord cu şefii catedrelor-comisiilor metodice sau şefii de compartimente şi avizat de conducerea şcolii.
            (5). Prezenţa în şcoală, în afara programului şcolar, a oricărei persoane, chiar dacă este salariat al şcolii, se va consemna în Registrul de poartă.           
            
Art.4.  (1). Accesul oricărei persoane în clasă, în timpul orei este permis numai cu acordul directorului–directorului adjunct.
             (2). Este permis accesul, în curtea şcolii, numai pentru autovehicolele care aparţin salvării, poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, salubrizării precum şi acelora care asigură dotarea-aprovizionarea sau repararea unor defecţiuni în interiorul şcolii sau ale instituţiilor din perimetrul şcolii.
              (3). Este interzis accesul în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor tulburente.
              (4). Conducerea şcolii, diriginţii vor transmite la serviciul de pază tabele nominale cu persoanele invitate la şedinţe cu părinţii sau întruniri diverse, în baza cărora li se va permite accesul în şcoală după verificarea identităţii lor.CAPITOLUL III
PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

A.     PERSONALUL DIDACTIC are obligaţia:
·    Personalul didactic are obligatii si raspunderi care decurg din Legea Educatiei, din Statutul Personalului Didactic, din Regulamentul de organizare si functionare a unit`tilor de Invatamant preuniversitar si din prevederile contractului colectiv de munca la nivelul ISMB 2009-2010.
·    Personalul nu trebuie sa participle la nicio activitate, In liceu sau In afara sa, care ar aduce atingere bunului renume al Liceului Teoretic " Mihail Sebastian”.
·    Cadrele didactice,personalul didactic auxiliar, personalul din compartimentele administrative, financiar contabil si secretariat trebuie sa aiba un comportament de Inalta tinuta morala si profesionala, atat In unitatea scolara cat si In afara ei pentru a mentine prestigiul si traditia scolii.
·    Toti angajatii liceului trebuie sa manifeste respect reciproc pentru solutionarea sarcinilor profesionale mentionate In Planul managerial si fisa postului.
·    Toti angajatii au datoria de a pastra, de a folosi cu grija si responsabilitate si de a Imbunatatii baza didactico-materiala a liceului. }efii de catedre/comisii metodice/compartimentelor vor desemna persoanele care raspund de pastrarea laboratoarelor, cabinetelor si a patrimoniului scolii. Salile de clasa vor fi responsabilitatea directa a elevilor si a parintilor acestora.

(1).  Să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lui pentru consemnarea absenţelor, să nu permită apropierea elevilor de catalog ; modificarea notelor sau absenţelor de către un elev, în timpul unei ore de curs, reprezintă o abatere foarte gravă de la regulamentul şcolar, atât pentru elev cât şi pentru profesorul care a favorizat  acest fapt, fie din neatenţie, fie cu bună ştiinţă.
(2). Să prezinte la cabinetul medical al şcolii certificatul medical care să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în învăţământ.
(3).  Să anunţe şcoala în cazul absenţei de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor.
(4). Să participe la activităţile organizate la nivel de şcoală, municipiu sau la nivel naţional, numai în afara orelor de curs, iar dacă acest lucru nu este posibil să asigure suplinire  calificată pentru orele de la care lipseşte.
(5). Întârzierile repetate de la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
(6). Serviciul pe şcoală  este obligatoriu pentru toţi profesorii şi reprezintă un indicator important al evaluării activităţii.
(7). Prezenţa la şcoală a profesorului de serviciu se va face cu cel puţin 15 minute mai devreme, pentru organizarea  echipei de  elevi.
(8). Profesorul de serviciu este responsabil de intrarea la timp la orele de curs a elevilor şi a profesorilor; în cazul în care constată lipsa unor clase sau a unor profesori, el  are obligaţia de a anunţa directorul  şi de a lua împreună cu acesta toate măsurile necesare pentru a nu periclita buna desfăşurare a cursurilor.
(9). În cazul unor evenimente deosebite care pun în pericol siguranţa elevilor şi a celorlalţi angajaţi, profesorul de serviciu are obligaţia să sune de urgenţă şi să anunţe aceste situaţii la serviciile abilitate în acest sens (poliţie, pompieri, salvare, etc.)
(10). Nerespectarea  serviciului pe şcoală reprezintă abateri de la regulament, iar repetarea acestora se consideră acte de indisciplină şi se sancţionează conform normelor în vigoare.
 
(11). Pe toată perioada desfăşurării serviciului, profesorul trebuie să instruiască echipa de elevi de serviciu, să verifice dacă aceştia îşi fac datoria şi să stea printre elevi în timpul pauzelor pentru o bună supraveghere a acestora.
(12).  Cadrele didactice vor respecta cu stricteţe actul didactic: 50 de minute ora de curs.
(13).  Abaterile disciplinare ale elevilor vor fi dezbătute de către profesorul diriginte numai în Consiliul clasei, cu mult tact, fără a crea o presiune suplimentară asupra elevului care a greşit.
(14). Dirigintele trebuie să manifeste discreţie în relaţia cu elevii săi  şi  nu are voie să dezbată în cancelarie  problemele unui elev sau ale familiei acestuia.
(15). Nici un profesor nu are voie să se substituie dirigintelui clasei şi să motiveze absenţe.
(16). Fumatul este permis numai în spaţiul special amenajat cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor P.S.I., este strict interzis fumatul în afara acestui spaţiu (holuri, săli de clasă, laboratoare, cabinete metodice etc.).
·    Cadrele didactice au obligatia sa consemneze absenta de la ore a elevilor In catalogul clasei; este interzisa eliminarea elevilor de la ora;este interzisă agresiunea fizică sau verbală a elevilor; nerespectarea acestor prevederi atrage sanctiuni: discutarea In C.A.
·    Cadrele didactice au obligatia sa arate elevilor toate lucrarile scrise corectate. Parintii pot consulta lucrarile semestriale In prezenta profesorului. Profesorul are obligatia de a pastra lucrarile semestriale pana la sfarsitul anului scolar.
·    Relatiile interpersonale impecabile cu colegii, elevii si parintii acestora constituie criteriu de evaluare anuala a personalului didactic de predare si a personalului didactic auxiliar. Rolul de educator asumat de fiecare membru al personalului scolii interzice cu desavarsire orice violenta fizica sau verbala la adresa elevilor sau a colegilor.
·    Se interzice folosirea aparatelor electronice de Inregistrare (telefon mobil, camera foto sau video, repotofon etc.) In incinta scolii, In scopul publicarii acestora, fara avizul unei persoane autorizate de conducerea liceului.
·    Personalul liceului are obligatia sa contribuie la cresterea prestigiului institutiei si promovarea imaginii liceului.
·    {n scoala, cadrele didactice trebuie sa aiba un comportament demn, civilizat In relatiile cu colegii, elevii si parintii acestora; In relatiile cu parintii elevilor, trebuie să dea dovada de corectitudine si principialitate.
·    Asigura parcurgerea materiei prevazute de programa scolara pe baza planificarilor calendaristice elaborate semestrial, planificari care vor fi predate la termenul stabilit de conducerea liceului, responsabilul comisiei sau al catedrei metodice pentru vizare.
·    Participa la sedintele Consiliului Profesoral, la activitatile metodice organizate de scoala, la cercurile pedagogice, consfatuiri, cursuri de perfectionare.
·    Organizeaza activitati de pregatire suplimentara a elevilor pentru olimpiade, concursuri si examene In scoala fara percepere de taxe.
·    Organizeaza activitati extracurriculare cu caracter stiintific, tehnic, cultural-artistic, sportiv-turistic sau recreativ din proprie initiativa sau la solicitarea elevilor si a parintilor.
·    Desfasoara activitati de orientare scolara si profesionala a elevilor, colaborand cu familia si cu Centrul Judetean de Asistenta Psiho-pedagogica.
·    Participa In comisiile de examinare stabilite de scoala sau I.}.J. In calitate de evaluator, supraveghetor, corector etc.
·    Participa la sedintele Consiliului Profesoral, la activitatile metodice organizate de scoala, la cercurile pedagogice, consfatuiri, cursuri de perfectionare.
·    Urmaresc zilnic starea de sanatate a elevilor, semnaland cazurile de Imbolnaviri.
·    Semneaza condica de prezenta a cadrelor didactice la sosirea In scoala.
·    Raspund, Impreuna cu elevii clasei, de integritatea bunurilor si mobilierul salilor de clasa luate In primire cu proces verbal la Inceputul anului scolar.
·    Nu vor scoate din scoala obiecte de inventar pentru folosirea lor In interes personal.
·    Completeaza conform instructiunilor catalogului clasei si pastreaza un aspect Ingrijit al acestuia, raspunzand de exactitatea datelor Inscrise.
·    Cadrele didactice respectă deciziile Consiliului de Administraţie.

B.    PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC
·    Atributiile compartimentului de secretariat sunt cele prevazute In art. nr. 86 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de Invatamant preuniversitar nr. 4925 din 8 sept. 2005, precum si cele prevazute In fisa postului elaborata de M.E.C.T.S.
    Prezentul regulament face unele precizari si adaugiri fata de legile mai sus amintite.
·    Se subordoneaza directorului liceului, executând corect si la timp dispozitiile acestuia, In ordinea de prioritati indicata si colaboreaza cu celelalte compartimente.
Angajaţii serviciului secretariat au obligaţia:
(1). Să afişeze la vedere şi să respecte programul de lucru;
(2). Să asigure permanenţa în şcoală pe durata unui program care începe la  800  şi se termină la1600 ;
(3). La sfârşitul programului, împreună cu profesorul de serviciu, să numere şi să încuie cataloagele ;
 (4).  Să manifeste respect faţă de toate persoanele cu care vin în contact, să dea dovadă de amabilitate, de atitudine plină de tact şi de răbdare ;
(5).  Să păstreze ordinea în spaţiul de lucru, să lucreze cu atenţie, să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de elevi şi de familile acestora, să nu transmită adrese, telefoane sau alte date despre elevi, profesori sau părinţi, decât persoanelor autorizate.
(6). În holul secretariatului se va amenaja un spaţiu cu toate informaţiile utile părinţilor, elevilor, profesorilor, precum şi cu materiale pentru redactarea  unor cereri.
(7).  Angajaţii secretariatului au obligaţia să  folosească şi să permită  folosirea   telefonului  de către profesori  numai în interes de serviciu.
(8).   Să nu fumeze sau să permită fumatul în birourile de lucru.
(9).   Să nu lase nesupravegheate birourile de lucru sau fişetele cu documente.
(10).  Să prezinte cabinetului medical, la începutul fiecărui an şcolar, analizele medicale care să ateste starea de sănătate necesară pentru instituţiile de învăţământ.
(11).  Să informeze directorul şcolii ori de câte ori constată fapte care pot prejudicia instituţia.
(12). Să primească şi să transmită în timp util către directori sau şefii de catedre, toate fax-urile.
(13).   Carnetele şi legitimaţiile de elev se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţiilor.
(14).  Adeverinţele se eliberează a doua zi ,după depunerea cererii începând cu ora 12.

C. Bibliotecarul
·    Atributiile de serviciu ale bibliotecarei sunt cele prevazute In art. nr.89 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de Invatamant preuniversitar, precum si cele prevazute In fisa postului.
·    Prezentul regulament face unele precizari si adaugiri fata de legile mai sus amintite.
(1).  Afişează şi  respectă  un program de lucru  care să permită accesul la bibliotecă  al  elevilor şi profesorilor .
(2).  Informează directorul de două ori pe semestru în privinţa numărului de elevi şi de profesori care folosesc serviciul bibliotecii.
(3). Colaborează cu şeful comisiei «Limba română şi limbi străine» cu care organizează activităţi comune.
(4). Ţine legătura cu toţi şefii de comisii cărora le prezintă oferte  de carte, manuale, reviste,  etc.
(5). Organizează activităţi  specifice – lansări de carte, întâlniri literare, simpozioane etc.
(6). Poate intra la clase pentru a-i informa pe elevi despre anumite evenimente sau apariţii literare.

D. Personalul sanitar al liceului are următoarele obligaţii :
(1). Să  asigure permanenţa în şcoală pe durata orelor de curs dar şi în timpul altor activităţi  şcolare - examene, olimpiade, simulări de examene ;
(2). Să fie prezent   în situaţii de urgenţă, pentru a acorda primul- ajutor în cazul unor accidente sau incidente de natură medicală ;
(3). Să facă toate demersurile necesare pe lângă autorităţile în drept pentru a asigura necesarul de medicamente sau ustensile medicale necesare unei asistenţe medicale eficiente ;
(4).  Să monitorizeze atent starea de sănătate a elevilor cu antecedente medicale şi să informeze dirigintele sau familia dacă sunt necesare măsuri speciale ;
(5). Să respecte programul de lucru afişat şi să anunţe conducerea şcolii dacă intervin probleme care necesită absenţa de la programul de lucru ;
(6). Să discute cu dirigintele clasei atunci când constată că un anumit elev are un număr mare de scutiri medicale şi să verifice dacă acel elev se află în evidenţele medicale ale cabinetului pentru probleme deosebite de sănătate.

E.  Administratorul :
(1). Aprovizionează şcoala cu materiale de curăţenie şi consumabile;
(2). Controlează zilnic, înaintea începerii cursurilor activitatea personalului de serviciu, având grijă să fie curaţenie în clase, toalete, holuri şi curtea şcolii;
(3). Controlează personalul  de pază;
(4). Informează săptămânal directorul cu privire la starea mobilierului, a instalaţilor, etc. şi propune măsuri de remediere a eventualelor stricăciuni;
(5). Ţine legătura cu toate instituţiile care furnizează servicii administrative şcolii ;
(6). Sesizează în scris instituţiile furnizoare de servicii în funcţie  de nevoile şcolii ;
(7). Informează în scris  în cazul în care constată nereguli care prejudiciază şcoala din punct de vedere administrativ ;
(8). Monitorizează consumul de materiale şi-l adaptează la nevoile şcolii ;
(9). Face propuneri corecte, realiste, echilibrate pentru proiectul de buget al şcolii.
 
F. PERSONALUL CARE ASIGURĂ PAZA are obligaţia :
(1). Să cunoscă locurile, punctele vulnerabile din perimetrele obiectivului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii şcolii.
(2). Să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primte în pază şi să asigure integritatea acestora;
(3).  Să permită accesul în şcoală numai în conformitate cu reglementările şi procedurile interne ale conducerii;
(4). Să efectueze control la intrarea şi iesirea din incintă, a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor etc. şi să noteze aceste lucruri într-un caiet special al paznicului.
(5). Să  identifice, să perchezitioneze şi să reţină până la sosirea organelor de politie, persoanele asupra cărora s-au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce eveniemente deosebite;
(6). Să înştiinţeze rapid conducerea unităţii  despre producerea oricărui eveniment în timpul executarii serviciului şi depsre măsurile luate.
(7). În caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice şi în orice alte imprejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă îndată la cunostinţa celor în drept asemenea eveniemente şi să ia primele măsuri imediat după constatare;
(8). Să sesizeze poliţia în legatură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii;
(9). Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa bauturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
(10). Să  nu absenteze fără motive intemeiate şi fără să anunţe în prealabil conducerea unitatii despre aceasta;
(11). Să execute orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază şi fişei postului.
(12). În timpul executării serviciului, personalului de pază îi este interzis să doarmă, să bea, sa primească vizite particulare, să folosească mijloacele de comunicatie (telefon fax) ce aparţin obiectivului, în scopuri personale ;
(13). Să părăsească incinta unităţii de învăţământ  fără să fie înlocuit şi fără aprobarea conducerii acesteia.

G. Personalul de îngrijire are obligaţia :
(1). Să-şi desfăşoare activitatea conform fişei postului, după un program bine stabilit, pe care să-l respecte.
(2).  Să poarte echipament de protecţie.
(3). Să asigure curăţenia spaţiilor fie înainte de începerea cursurilor, fie  după terminarea acestora.
(4). Să nu intre în conflict cu elevii.
(5). Să nu părăsească serviciul pentru rezolvarea unor probleme personale.
(6). Să nu folosească pentru curăţenie substanţe toxice sau expirate care să pună în pericol elevii sau pe ceilalţi angajaţi ai şcolii;
(7). Să informeze conducerea şcolii ori de câte ori constată nereguli sau defecţiuni ale instalaţiilor.
                                      


CAPITOLUL IV
 CONDUCEREA UNITĂŢII ŞCOLARE

Art. 1. Drepturile şi obligaţiile directorului-directorului adjunct sunt cele prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Învăţământului preuniversitar.
 
Art. 2. Consiliul de Administraţie funcţionează conform prevederilor Legii Educatiei, sectiunea a 2-a, art. 96  si este format din 9 membrii din care 4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si 2 reprezentanti ai părintilor. Directorul si directorul adjunct sunt membrii de drept ai CA din cota aferentă cadrelor didactice.
Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt specificate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, aprobat de M.E.C.T.S. .  

Art. 3. Consiliul Profesoral este format din totalitatea personalului didactic  din unitatea şcolară cu personalitate juridică, este prezidat de director  si se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 4. Consiliul Clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din liderul elevilor clasei respective.
Preşedintele consiliului clasei este dirigintele.
1. Consiliul clasei propune:
a. notele la purtare pentru toţi elevii clasei;
b. recompense pentru elevii cu rezultate deosebite ;
c. sancţiunile conform prevederilor prezentului R.O.I;
d. măsuri recuperatorii pentru elevii cu un ritm mai lent de învăţare precum şi activităţi suplimentare pentru elevii cu performanţe deosebite.
 2. Consiliul clasei evaluează progresul şcolar al elevilor şi formulează aprecieri sintetice cu privire la comportamentul fiecărui elev, informând, în scris, părinţii.

Art. 5.Comisiile metodice de la nivelul liceului funcţionează conform  R:O:F:U:I:P

Art. 6.Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii funcţionează conform Art.43, Art44 din R.O.F.U.I.P/2005.

 Art. 7. La nivelul liceului se constituie Consiliul Scolar al elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.
1. Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu (parte a Regulamentului Intern) şi îşi desemnează reprezentantul în Consiliul de administraţie cu statutul de observator.
2. Consiliul elevilor poate propune conducerii măsuri pentru rezolvarea doleanţelor elevilor pe care îi reprezintă.
Organizarea şi funcţionarea C.S.E. se regăsesc în Regulamentul elev

CAPITOLUL V
ACTIVITATEA DIFERITELOR COMPARTIMENTE DIN UNITATE

Art.1. Secretariatul îşi desfăşoară activitatea conform programului stabilit şi afişat.
1.    Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat.
2.    Carnetele şi legitimaţiile de elev se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor.
3.    Adeverinţele se eliberează a doua zi, după depunerea cererii începând cu ora 12.

Art.2. Biblioteca îşi desfăşoară activitatea conform programului stabilit şi afişat.
1.    Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână.
2.    În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi.
3.    În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi.
 Art.3. Laboratoarele de informatică ale şcolii funcţionează conform unui program stabilit.
1.    Laboratoarele de informatică vor fi utilizate numai pentru activitatea didactică asistată de calculator. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă. La părăsirea laboratoarelor, elevii vor aranja scaunele sub mese.
2.    Accesul elevilor în laborator se face numai însoţit de către profesor. În timpul pauzelor, elevii vor părăsi laboratorul petrecându-şi timpul liber în curtea şcolii sau pe holurile celorlalte nivele ale clădirii.
3.    Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri etc.) este interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe (dischetă, CD, Memory Stick etc.) se face doar de la calculatorul profesorului, cu excepţia claselor de matematică-informatică intensiv, unde copierea de pe dispozitivele externe de stocare este permisă, dacă nu afectează buna funcţionare a calculatoarelor şcolii.
4.    Profesorii de informatică au obligaţia de a verifica laboratoarele la începutul şi la sfârşitul fiecărei zile în care se desfăşoară activităţi educative . Constatările vor fi trecute în caietul destinat acestui scop. La plecare, profesorii vor verifica dacă geamurile sunt închise şi uşile încuiate.
5.    Profesorii care desfăşoară activităţi instructiv-educative în laboratoarele de informatică îşi vor planifica şi consemna activităţile în registrul din laborator.
6.    Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a verifica desfăşurarea orelor în laboratoarele de informatică.
7.    Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine cadrului didactic.
Art.4. Laboratorul de chimie, biologie şi fizică
1. La prima oră de laborator elevilor li se vor prelucra normele de protecţia muncii pentru care vor semna de luare la cunoştinţă.
2. Accesul elevilor în laborator se face numai însoţit de către professor.
      3. Lucrul cu reactivii, aparatele şi ustensilele de laborator se face conform indicaţiilor    profesorilor şi numai în prezenţa acestora.
4. La părăsirea laboratoarelor, elevii vor aranja scaunele sub mese şi vor lăsa ordine pe mesele de laborator.

Art.5. Sala de sport funcţionează conform orarului elevilor.
1.    Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia educaţie fizică şi obiectele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al unui director.
2.    Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţiti de către profesor.
3.    Uşa de la intrarea în clădire va fi încuiată înainte de începerea activităţilor didactice.
4.    Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport (în acest scop pregătirea vestimentară pentru ora de sport se va face în vestiarele aferente).
5.    Până la începerea desfăşurării lecţiei, elevii vor sta pe bănci.
6.    Se interzice lovirea mingiei cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport.
7.    În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de profesor, iar aceste băuturi vor fi depozitate doar pe raftul special amenajat în acest scop aflat în sală.
8.    Vestiarele şi grupurile sanitare se vor încuia în timpul desfăşurării activităţilor sportive .
9.    Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de sport scutirile medicale la cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului respectiv.
10.    Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform regulamentelor şcolare, schimbând încălţămintea în vestiare. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în vestiare sau în sălile de clasă.
11.    Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se face numai de către directori).
12.    Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a verifica desfăşurarea orelor în sala de sport.
13.    Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în sala de sport a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine profesorului.
    
Art. 6. Contabilitatea
1.    Atributiile compartimentului de contabilitate sunt cele prevazute In art. nr. 87 din regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de Invatamant preuniversitar, precum si cele prevazute In fisa postului elaborata de conducerea unitatii.
2.     Prezentul regulament face unele precizari si adaugiri fata de legile mai sus amintite.
3.     Se subordoneaza directorului liceului executand corect si la timp dispozitiile acestuia si colaboreaza cu celelalte compartimente.
4.    {si Indeplineste constiincios sarcinile din fisa postului realizand lucrari de contabilitate corecte, care sa nu afecteze imaginea scolii sau sa lezeze drepturile salariatilor sau ale elevilor.
5.     Nu are competenta de a delega propriile sarcini de serviciu altor categorii de personal din scoala, pentru rezolvarea acestora fiind necesara folosirea efficienta a timpului de lucru.
6.    Accesul In contabilitate este permis numai persoanelor care solicita rezolvarea unor probleme specifice compartimentului.
7.     Probleme ivite In relatiile cu publicul (parinti, elevi, personal didactic si nedidactic) le rezolva cu calm si solicitudine, evitand starile conflictuale.
8.    Asigura confidentialitatea problemelor specifice compartimentului.
9.     Foloseste sumele din bugetul scolii cu aprobarea Consiliului de Administratie si se supune acestuia.

                                    

CAPITOLUL VI
ELEVII
A.    EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV
Art.1.  1.Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul liceului nostru.
       2. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesorul de la clasă care consemnează fiecare absenţă în catalog.În registrul de absenţe, elevul de serviciu, consemnează la prima si la  ultima oră,numărul absentilor de la fiecare clasă.
             3. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor. Elevii care deranjează orele vor fi pusi în discuţia Consiliului profesoral al clasei, pentru a fi sancţionaţi.
 Art.2.  1. Motivarea absenţelor se efectuează numai de către diriginte, pe baza urmatoarelor acte:
·    adeverinţă eliberată de medicul Cabinetului şcolar sau de medicul de familie, vizată la Cabinetul medical al şcolii;
·    adeverinţă/certificat medical eliberat de unitatea sanitară în caz de spitalizare, după ce a fost vizat la Cabinetul medical al şcolii;
·    cererea scrisă a parintelui/tutorelui legal al elevului adresată directorului Liceului şi aprobată de acesta în urma consultării dirigintelui clasei, cel mult 5 zile/semestru.
              2. Dirigintele motivează absenţele în ziua în care se aduc actele justificative de catre părinte/tutore legal, dacă elevul este minor, în termen de maximum 7 zile de la reluarea activitaţii elevului; în caz contrar, absenţele sunt considerate nemotivate.
              3. Directorul aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi competiţii sportive, la cererea scrisa a unitaţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate. Directorul aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la proiectele şi programele în care este implicată şcoala.
 
 B. DREPTURILE ELEVILOR
 
Art.3. Elevii se bucură de toate drepturile legale. Nici o activitate organizată de/sau în liceu nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.
Art.4. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială şi didactică din liceu.
Art.5.  Elevii din învaţământul preuniversitar ciclul inferior al liceului inferior beneficiază de manuale gratuite.
Art.6.  Elevii au dreptul sa fie evidenţiaţi, să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la activitaţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudinea civică exemplară.
Art.7. 1. Liderii elevilor de la fiecare clasă se constituie în Consiliul Consultativ al elevilor care funcţionează pe baza unui regulament propriu.
           2. Consiliul elevilor îsi desemnează reprezentanţii în Consiliul de administraţie al Liceului.
Art.8. 1. Elevii se pot asocia în cercuri şi asociaţii stiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul liceului.
            2. Dreptul la reuniune se exercită în afara orelor de curs, iar activităţile coordonate de un cadru didactic pot fi susţinute în Liceu numai cu aprobarea directorului, la cererea scrisă a grupului de iniţiativă, cu două saptămâni înainte.
            3. Organizatorii răspund, în timpul reuniunilor, de asigurarea ordinii, disciplinei şi de integritatea bazei materiale.
            4. Reuniunile pot avea loc numai în prezenţa unui membru al comitetului de părinţi şi a dirigintelui clasei.

Art.9. Elevii au libertatea de a redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii; în cazul în care acestea afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea, moralitatea, drepturile si libertăţile cetăţeneşti directorul Liceului suspendă editarea şi difuzarea acestor publicaţii.
Art.10. Elevii care participă la etape judeţene si naţionale ale concursurilor şcolare şi la alte acţiuni culturale, sportive s.a. de acelaşi nivel sunt scutiţi 2 zile de la scoală, în săptamâna premergatoare concursului.
Art.11. Elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică si medicală gratuită la Cabinetul de consiliere, la Cabinetul de medicină generală .
 
C. ÎNDATORIRILE ELEVILOR

Art.12. Elevii Liceului Teoretic "Mihail Sebastian” au următoarele îndatoriri:
1. Să frecventeze cursurile, să se pregatească la fiecare disciplină de studiu şi să-şi însuşească noţiunile prevazute de programele şcolare. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii.
2. Să cunoască şi să respecte legile statului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învaţamânt preuniversitar., R.O.I pentru elevi, regulile de circulaţie şi cele referitoare la apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de PSI, normele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului.
3. Să dovedească respect pentru adulţi (cadre didactice, personal administrativ, medical şi de îngrijire) cât şi pentru colegii lor, indiferent de starea socială, situaţia familială, naţionalitate şi religie.
Art.13. Să aiba o ţinută decentă.
a. Ţinuta decentă pentru fete:
·    Ţinuta constă în fustă sau pantalon de culoare închisă, tricou, bluză sau cămaşă albă;
·    Hainele trebuie să fie curate, netransparente, nedecoltate, nu prea stâmte sau prea largi;
·    Hainele nu  trebuie să aibă inscripţionări sau desene nepotrivite;
·    Bluza să depăşească talia, iar fusta cel mult de  o palmă deasupra genunchiului, iar pantalonii  să aibă  talie normală;
·    Încalţămintea să fie  comodă, nu extravagantă, cu talpa şi tocurile de maximum 5-6 cm;
·    Părul se va purta  curat, pieptănat şi nevopsit sau oxigenat;
·    Bijuteriile nu trebuie să fie numeroase şi  voluminoase ;
·    Machiajul să fie  discret, fără cercei sau piercinguri pe faţă;
·    Unghiile să fie  îngrijite şi colorate în tonuri deschise.
b. Ţinuta decentă pentru băieţi:
·    Hainele trebuie să fie curate;băieţii vor purta cămaşă sau tricou de culoare albă, pantaloni de culoare închisă;
·    Hainele nu trebuie să aibă inscripţionări sau desene nepotrivite;
·    Pantalonii să fie lungi, cu talia şi largimea normală;
·    Încalţăminte comodă;
·    Părul trebuie să fie  pieptănat îngrijit, nevopsit si dacă este lung, să fie prins în coadă;
·    Nu vor purta cercei  sau piercinguri .

Art.14. Profesorul care constată în timpul orelor că există elevi cu ţinută care nu este în conformitate cu prevederile acestui regulament, va întocmi elevului respectiv  un referat  în baza căruia dirigintele îl va sancţiona şi va înştiinţa familia.

 Art.15. 1. Să îndeplinească în mod conştiincios sarcinile care le revin când sunt de serviciu în clasă sau pe şcoală.
2. Serviciul pe clasă se face după o planificare semestrială ce se afişează în fiecare clasă.
3. În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului şcolar şi a curăţeniei. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt dirigintele şi femeile de serviciu despre această situaţie.În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.
4.  Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa în pauze.
5. În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa dacă în spaţiul respectiv nu se desfăşoară altă activitate. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.
6. Dacă în sala de clasă s-au desfăşurat activităţi cu elevii altei clase, elevii de serviciu vor verifica imediat curăţenia, vor consemna eventualele deteriorări ale mobilierului şi vor comunica imediat profesorului diriginte sau femeii de serviciu de la etajul respectiv situaţia existentă.
7. La solicitarea profesorului, elevii de serviciu vor verifica curăţenia în laboratoare.Oservaţiile vor fi trecute în caietul de observaţii al laboratorului.

Art.16. Să desfăşoare activităţi în laboratoare, cabinet, sală de sport numai sub supravegherea unui cadru didactic, instructor sau personal auxiliar de specialitate.

Art.17. Să aibă caiete la orele de curs.

Art.18. Să poarte asupra lor carnetul şi legitimaţia de elev şi să le prezinte, la cerere, personalului administrativ şi cadrelor didactice (profesori de serviciu) la intrarea în liceu.

Art.19. Să se prezinte la secretariat, cabinetul medical, cabinetul psihologic, bibliotecă numai în orele de program afişate, neacceptându-se părăsirea orelor de curs.

Art.20. Elevii scutiţi medical la orele de educaţie fizică au obligaţia să fie prezenţi la ore cu echipament, cei care nu sunt prezenţi la oră vor primi absenţe nemotivate.

Art.21. Să restituie manualele primite gratuit în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.

D. INTERDICŢII
 
Art.22. Elevilor liceului nu le este permis :
1. Să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc.
2. Să deterioreze bunurile din patrimoniul Liceului.
3. Să aducă şi să difuzeze în liceu  materiale care, prin conţinutul lor, atentează  la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a  ţării, care cultivă  violenţa  şi intoleranţa.
4. Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor şi, implicit, imaginea şcolii.
5. Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
6. Să deţină şi să consume în perimetrul Liceului şi în afara lui droguri, băuturi alcoolice, să fumeze şi să participe la jocuri de nororc.
7. Să posede şi să difuzeze materiale care au caracter obscen sau pornografic.
8. Să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs şi a examenelor. Elevii nu vor folosi aparate electronice de înregistrare (telefon mobil, cameră foto sau video, reportofon etc.) în incinta şcolii. Publicarea oricaror imagini din unitatea de învăţământ este interzisă fără aprobarea conducerii liceului.
9. Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul Liceului.
10. Să aducă  jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul Liceului.
11. Să introducă în instituţie sprayuri colorante, lacrimogene, paralizante, materiale pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii) s.a. care ar pune în pericol sănătatea celorlalţi.
12. Să părăsească incinta instituţiei în timpul programului şcolar. În cazuri excepţionale, se va cere permisiunea profesorului diriginte sau a profesorului de serviciu care-l învoieşte pe propria raspundere. În situaţia în care elevul nu are acordul profesorului, răspunde personal de hotarârea sa. Pentru probleme de sănătate, acordul se ia de la cabinetul medical şi se anunţă părintele.
13. Să aducă aparatură electronică în afara activităţilor organizate.
14. Să folosească însemne sau să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei, caracteristică grupurilor rock, naziste, sataniste,etc.
15. Să organizeze activităţi politice şi de prozelitism religios, ocult şi să facă propagandă politică.
16. Să fure sau să îşi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.
17. Să distrugă manualele şcolare primite gratuit sau cărţile împrumutate de la bibliotecă.
18. Să aducă persoane străine în clasă sau în şcoală, să fie asteptaţi de alte persoane în şcoală, în curtea şcolii sau în perimetrul şcolii.
 
E. RECOMPENSAREA ELEVILOR

Art.23. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învaţătură şi se disting prin comportare exemplară pot fi recompensaţi cu bunuri materiale, burse de merit, burse de studiu, premii, diplome, medalii.

F.  SANCŢIUNILE APLICATE  ELEVILOR

Art.24. 1. Elevii care savârsesc fapte prin care se încalcă dispoziţile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
2. Sancţiunile care se pot aplica elevilor conf. Art. 118  R.O.F.U.I.P. sunt urmatoarele:
a. observaţia individuală;
b. mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;
c. mustrare scrisă;
d. retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3 - 5 zile;
f. mutarea disciplinară la o clasa paralelă;
g. preavizul de exmatriculare;
h. exmatricularea.
Conf. Art. 120, 121, 122, 123, 1214 din ROFUIP sancţiunile sunt însoţite de scăderea notei la purtare.
 

Art.25. Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, de către consiliul profesional, la propunerea Consiliului clasei, constă în substituirea activităţii obişnuite a elevului cu un alt tip de activitate în cadrul şcolii. Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.

Art.26.  Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează, în scris, Consiliului de administraţie al Liceului  în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.

 Art.27. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul Liceului. Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă.

G.TRANSFERUL ELEVILOR

Art.28. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta,de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu R.O.F.U.I.P şi cu R.O.I. al unităţii de învăţământ de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către Consiliile  de Administraţie ale celor două unităţi de învăţământ.

Art.29. Examenele de diferenţă se stabilesc de către Consiliul de Administraţie al liceului după consultarea planurilor cadru.

H. ÎNCETAREA CALITĂŢII DE ELEV

Art.30. Calitatea de elev încetează:
·    la absolvirea învăţământului obligatoriu sau liceal;
·    în cazul exmatriculării, cu excepţia învăţământului obligatoriu;
·    în cazul abandonului şcolar;
·    la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retraşi (excepţie cei din învăţământul obligatoriu);
·    în cazul în care elevul înscris/admis la învăţământul secundar superior nu se prezintă la şcoală în  termen de 20 de zile de la începerea ei, fără a justifica absenţele.CAPITOLUL VII
PĂRINŢII
 
Art. 31. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii :
a. sprijină conducerea liceului şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ ;
b. ajută liceul şi diriginţii în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor ;
c. sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
d. are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor clasei ;
e. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

Art. 32.
(1) În prima adunare generală a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor se alege Comitetul Reprezentativ al Părinţilor, format din preşedinte, vicepreşedinte, casier şi alţi
3-4 membri, precum şi o Comisie de Cenzori formată din 1-3 membrii care verifică activitatea financiară a consiliului.
(2) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor desemnează reprezentanţii săi în Consiliul de Administraţie şi numeşte părinţii care pot participa, în calitate de invitaţi, la şedinţele Consiliului Profesoral.
(3) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi Comisia de Cenzori prezintă anual, spre aprobare, Adunării Generale a Părinţilor activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar anterior, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul şcolar următor.
(4) Atribuţiile Consiliului Reprezentativ al Părinţilor sunt următoarele :
a. sprijină conducerea liceului în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare unei activităţi eficiente ;
b. susţine liceul în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională ;
c. susţine conducerea liceului în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale ;
d. susţine liceul în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale.                                                      

Anexa 1 – ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU

1. Se va prezenta la şcoală cu 15 minute înainte de program.
2. Verifică prezenţa agenţilor de pază şi a elevului de serviciu.
3. Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta acestora.
4. Asigură intrarea punctuală la ore a profesorilor şi a elevilor.
5. Verifică ordinea şi disciplina în pauze.
6. Controlează şi în pauze activitatea agentului de pază şi a elevului de serviciu.
7. Predă cataloagele   şi consemnează acest lucru în procesul verbal.
8. Consemnează în procesul verbal eventualele abateri disciplinare ale elevilor şi / sau stricăciuni din sălile de clasă.
9. Informează în mod operativ directorul de problemele deosebite apărute pe durata zilei.
10. La sfârşitul zilei verifică: a. cataloagele, toate celelalte obiecte din inventarul cancelarie (calculator , imprimantă , televizor si telecomandă, aparatul de aer condiţionat şi telecomandă). Apoi le predă personalului  de serviciu împreună cu cheia de la dulapul de cataloage şi menţionează orice neregulă în procesul verbal.
11. Profesorul de serviciu are obligaţia să semnaleze orice neregulă apărută.
12. Anunţă profesorul responsabil cu organizarea serviciului pe şcoală în cazul imposibilităţii efectuării serviciului cu cel puţin două zile înainte, pentru a fi înlocuit.
Anexa 2 – ATRIBUŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

·    Serviciul pe scoală se face după o planificare  şi elevul de serviciu se prezintă cu 15 min înainte de începerea cursurilor.
·    La începerea programului   se prezintă la profesorul de serviciu cu care va colabora pe tot parcursul zilei.    
·    Înregistrează  numărul absenţilor la fiecare clasă la începutul orelor şi la finalul acestora.
·    În cazul în care constată nereguli, incidente sau deteriorări de bunuri, anunţă femeia de serviciu,  gardianul,  profesorul de serviciu sau un alt profesor.
·    În cazul în care observă  persoane străine, salută politicos, le legitimează, le indică birourile căutate (secretariat, contabilitate, cancelarie) şi dacă este necesar colaborează cu gardianul unităţii.
·    Poartă ca semn distinctiv  ecusonul.
·    Elevul de serviciu aflat  nu va permite accesul elevilor la cancelarie, el are de asemenea, obligaţia de a suna respectănd schema orară afişată.
·    Nu permit elevilor să rămână pe holuri si  în grupuri sanitare după ce sună de intrare, deranjând astfel procesul de învăţământ, semnalând cazurile profesorului de serviciu sau directorilor.
·    Predau la sfârşitul serviciului ecusonul si caietul de absenţe,profesorului de serviciu.
·    Toţi elevii au obligaţia de a ajuta elevul de serviciu în depistarea celor ce se fac vinovaţi de perturbarea programului sau de distrugerea bunurilor.
Anexa 3 – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL ELEVILOR

1. Componenţa: C.S.E.  pe şcoală este alcătuit din reprezentanţi ai fiecărei clase din şcoală şi unul al personalului didactic în funcţia de coordonator al activităţilor.
b. Dintre membrii săi C.S.E. –ul va alege prin vot democratic  un comitet  pe durata unui an.
c. Votul va fi secret, iar elevii vor fi singurii responsabili pentru alegerea reprezentanţilor.
2. Întrunirile
 a. Sunt ţinute în mod regulat, bilunar.
b. Vor fi prezidate : profesorul – coordonator de proiecte şi programe educative (Preşedintele Consiliului) şi psiholog Rodica Datcu.
c. Toţi reprezentanţii C.S.E trebuie să participe la întruniri.
d. Toate hotărârile  luate de către Consiliul elevilorvor fi notate de secretar intr-un proces verbal..
3. Responsabilităţi
a. Membrii Consiliului vor respecta tematica întrunirilor stabilită în prima şedinţa de lucru
b. Membrii vor informa colectivul claselor din care fac parte.
c. Membrii sunt răspunzători în a ridica probleme în faţa Consiliului în numele clasei lor.
d. Secretarul Consiliului va păstra un dosar al întrunirilor şi se va asigura că acest dosar este accesibil tuturor membrilor şcolii.
e. Preşedintele are datoria să se asigure că întrunirile urmează ordinea de zi stabilită şi că punctele acesteia au fost acoperite.
f. Preşedintele trebuie să se asigure că discuţia la întruniri este corectă şi ordonată şi că toţi membrii au dreptul să-şi exprime opinia.
 

Căutare
Calendar
«  Decembrie 2022  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Copyright M. Sebastian Braila! © 2022 Create by Lungu Cristian
Creaţi un website gratuit prin uCoz