Burse an școlar 2023-2024

   Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 6 octombrie 2023

Monitorul Oficial al României, Anul 191 (XXXV) – Nr. 822:

Acordarea burselor sociale

 

Art. 9. — (1) Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a
elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri
vulnerabile sau cu situații medicale speciale, în vederea
susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii
abandonului școlar.
(2) Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația
materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a
susținătorilor legali.
(3) Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la
păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter
personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în
care se află.
Art. 10. — (1) Bursa socială se acordă elevilor din
învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu
frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează
cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una
dintre următoarele situații:
a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu
net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe
ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul
minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe
economie în vigoare la data depunerii cererii;
b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială,
neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu
frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua
șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe
membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele
12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net
pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie
în vigoare la data depunerii cererii;
c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra
cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv
plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în
considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în
considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
e) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de
boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor
organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la
Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016
pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a
copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de
aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și
structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în
considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
f) elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de
incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de
incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza
deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei
elevului.
(2) Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau
părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori
depun la Comisia de management al burselor din unitatea de
învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de
acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice
de la începerea cursurilor anului școlar.
(3) Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, de
părinți/reprezentanții legali/elevii majori pentru acordarea
burselor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt:
a) cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
b) declarație pe propria răspundere privind veniturile nete,
cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare
cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit,
și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru
verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
c) documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum
este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub
14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani,
acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte
stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți,
certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de
arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după
caz.
(4) Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, de
părinți/reprezentanții legali/elevii majori pentru acordarea
burselor sociale prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) sunt aceleași ca
cele prevăzute la alin. (3), cu excepția declarației pe propria
răspundere privind veniturile nete.
(5) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se
face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau
a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în
evidență de către medicul de la cabinetul școlar/medicul de
familie — acolo unde nu există medic școlar.
(6) Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniți din
familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în
urma comunicării la inspectoratele școlare, de către agențiile
pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului
București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu
frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune,
în luna anterioară celei de raportare a listei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 822/12.IX.2023 13
(7) Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi
revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se
adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac
dovada încadrării în condițiile prevăzute.
Art. 11. — (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe
membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu
caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse
impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea
sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de
fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după
aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal
instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori se face de către
secretarul unității de învățământ, cu ajutorul platformei PatrimVen
sau prin solicitarea organului central fiscal în a cărui rază
teritorială se află situat beneficiarul a unui document care să
ateste situația veniturilor declarate de către părinte/reprezentantul
legal/elevul major.
(3) În situația în care personalul unității de învățământ are
suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei
sociale, directorul sesizează situația autorităților publice locale,
în vederea efectuării unei anchete sociale.
(4) Personalul unităților de învățământ nu efectuează
anchete sociale în vederea acordării burselor sociale.
(5) După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca
urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor
publice de asistență socială și pe baza unui raport de anchetă
socială.
Art. 12. — (1) Bursele sociale se acordă și în perioada
vacanțelor școlare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa
socială în perioada vacanței de vară:
a) elevii care nu au promovat anul școlar;
b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai
mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe
nemotivate/an;
c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși
în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o
unitate de învățământ preuniversitar de stat;
d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât
medicale.
(3) Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe
nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna
respectivă.
(4) Decizia de retragere a bursei sociale în situațiile
prevăzute la alin. (2)—(3) se aplică de către director, la
propunerea Comisiei de management al burselor.

Acordarea burselor de merit

 

Art. 7. — (1) Bursele de merit se acordă pentru minimum
30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o
unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează:
a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu
dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din
clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare
a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea
procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale
anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i
cuprinde și pe aceștia;
b) 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de
învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor
calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără
rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două
intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care
prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu
medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i
cuprinde și pe aceștia;
c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de
învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor
de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în
care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii
cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi
extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;
d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele
județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul
Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin
ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile
restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele
internaționale;
e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale
concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de
Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale
aprobate prin ordin de ministru;
f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale
concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul
Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale
aprobate prin ordin de ministru;
g) elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele
naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi
olimpice.
(2) Listele cu elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de
merit se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor
anului în care se obțin rezultatele școlare menționate la alin. (1)
lit. b) și se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile
aferente lunii ianuarie, până la sfârșitul anului școlar.
(3) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) se
acordă în perioada cursurilor școlare.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 822/12.IX.2023
(4) În cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu
media generală anuală/media notelor egală cu a celui de pe
ultima poziție din lista beneficiarilor de burse de merit obținute în
baza prevederilor alin. (1) lit. a)—c), lista de beneficiari va fi
extinsă pentru a-i cuprinde pe toți cei cu medii egale.
(5) În numărul beneficiarilor de bursă de merit nu vor fi
cuprinși beneficiarii burselor de excelență olimpică I și II.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3), bursele de merit
acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d)—g), pentru elevii
din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, se
acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până
la finalul anului școlar, cu condiția ca elevul să nu beneficieze
deja de bursă de merit/bursă de excelență olimpică.
(7) Lista campionatelor naționale organizate de federațiile
sportive naționale în sporturi olimpice, prevăzute la alin. (1)
lit. g), va fi aprobată prin protocol între Ministerul Educației și
Agenția Națională pentru Sport, în maximum 6 luni de la intrarea
în vigoare a prezentei metodologii; bursele de merit acordate în
baza protocolului de mai sus se vor atribui începând cu anul
școlar 2024—2025, în condițiile prezentei metodologii.
(8) Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate
disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul
cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului
preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.
Art. 8. — (1) Bursele de merit se acordă elevilor pe baza
rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)—c),
la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea
unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la
secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru
bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, iar pentru
elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii
ianuarie.
(2) Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute
conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d)—g), atestate prin
documente școlare, respectiv prin copii de pe diplomele obținute
la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la
nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei
cereri depuse de părinte/reprezentantul legal/elevul major în
primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor
anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data
obținerii premiului pentru elevii din anii terminali, conform art. 7
alin. (6).
(3) Profesorul diriginte sprijină elevii majori, părinții/reprezentanții
legali ai elevilor minori și coordonează procesul de depunere a
documentelor necesare pentru acordarea burselor.

Acordarea burselor de excelență olimpică

 

Art. 6. — (1) Pentru stimularea excelenței, elevii beneficiază
de burse de excelență olimpică I și II, acestea fiind alocate în
funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum
urmează:
a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin
distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele
școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare
internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile
Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
Bursele de excelență olimpică I se plătesc lunar elevilor de
gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor
obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și
premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în
cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an
școlar;
b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin
distincții, respectiv premiile I, II și III la etapele naționale ale
olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul
Educației. Bursele de excelență olimpică II se plătesc lunar
elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar
următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin
distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un
premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un
an școlar.
(2) Lista campionatelor sportive școlare internaționale
recunoscute de Ministerul Educației va fi aprobată prin protocol
între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport, în
maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;
bursele de excelență olimpică I acordate în baza protocolului de
mai sus se vor acorda începând cu anul școlar 2024—2025, în
condițiile prezentei metodologii.
(3) Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii
promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la
purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile
Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările
ulterioare.
(4) Bursele de excelență olimpică I și II care au la bază
rezultatele obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a) și b),
atestate prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru
conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se
acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/
reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în
termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului
pentru elevii din anii terminali.

Program

Luni - Joi8:00 - 16.30
Vineri 8:00 - 14:00
Sâmbătă - DuminicăÎnchis

Interes principal

Administrare